Podmínky používání

Preambule

Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Mondelez Europe Services GmbH – organizační složka Česká republika, se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8, PSČ: 18600, Česká republika, IČ: 47123915 (dále jen “Mondelez”), jsou vám k dispozici pro informační účely. Přístupem na tyto stránky nebo jejich použitím souhlasíte s těmito Podmínkami použití. V případě, že s těmito Podmínkami použití nesouhlasíte, neměli byste tyto stránky používat.

Vaše použití webových stránek

Pokud není uvedeno jinak, jsou tyto stránky poskytnuty pro vaše osobní a nekomerční použití. Nesmíte měnit, upravovat, kopírovat, šířit, přenášet, zobrazovat, provozovat, reprodukovat publikovat, poskytovat licenci, vytvářet odvozené práce, opisovat ani předávat jakékoliv informace, software, výrobky nebo služby získané z těchto stránek. Můžete zobrazovat a elektronicky kopírovat, stahovat a tisknout část materiálu obsáhnutého na těchto stránkách na svoje osobní a nekomerční účely za předpokladu, že jste nepozměnili, nevymazali žádný copyright, ochrannou známku ani jiné označení duševního vlastnictví. Jakékoliv jiné použití materiálů na těchto stránkách zahrnující, ne však výhradně, úpravy, reprodukce, šíření, opětovné publikace, zobrazování nebo přenos obsahu těchto stránek bez předcházejícího písemného souhlasu společnosti Mondelez, je zakázané.

Jakýkoliv materiál, který stahujete, zahrnující, ne však výhradně, software, soubory, grafiku, data nebo jakýkoliv jiný obsah je majetkem společnosti Mondelez nebo držitele jejich licenčních práv. Při stahování jsou vám tyto materiály poskytnuty společností Modelez na základě licence, která je odvolatelná. Společnost Mondelez si ponechává úplná a kompletní práva na software a na všechny s ním spojená práva duševního vlastnictví. Materiál nesmíte dále šířit nebo předávat, nesmíte ho přepracovávat, rozebírat ani jinak měnit na jakoukoliv jinou formu.

Data, která odesíláte

Berete na vědomí a potvrzujete, že jste zodpovědní za jakékoliv vámi odeslaná data, zahrnující, ne však výlučně, dodržení zákonitostí, spolehlivosti, vhodnosti, původnosti a zachování autorských práv těchto materiálů. Nesmíte odesílat, nahrávat, šířit nebo jinak publikovat prostřednictvím těchto stránek jakýkoliv obsah, který je hanlivý či urážlivý, pomlouvačný či urážející čest, neslušný či obscénní, zastrašující či ohrožující, zasahující do osobních nebo veřejných práv, nevhodný či hrubý, nezákonný nebo jinak nevyhovující či problematický, nebo který může představovat trestný čin nebo k němu nabádat, porušovat práva jakékoliv strany nebo jinak porušovat právní zodpovědnost nebo jakýkoliv zákon. Na tyto stránky nesmíte nahrávat žádný komerční obsah. Autorská práva ke všem datům, která odešlete, a všechny související práva, která vám už náleží, vám zůstávají. Odesláním dat však udělujete společnosti Mondelez časově neomezenou, neodvolatelnou, bezplatnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemích světa, která ji opravňuje reprodukovat, přizpůsobovat, upravovat, překládat, zveřejňovat, veřejně provozovat, veřejně zobrazovat a šířit jakákoliv data, který odešlete. Společnost Mondelez reaguje na upozornění týkající se údajného porušení autorských práv, která jsou v souladu s platnými právními předpisy na ochranu autorských práv, a to vždy přiměřeně vhodným způsobem, který může spočívat také v odstranění vložených dat, která s přihlédnutím k dostupným informacím pravděpodobně porušují jakákoliv autorská práva.

Kromě vámi zadaných osobních údajů můžeme shromažďovat, podle našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů, všechny poznámky, návrhy, nápady, grafická zobrazení nebo jiné informace, které odevzdáte společnosti Mondelez prostřednictvím těchto stránek, která se stanou vlastnictvím společnosti Mondelez, i v případě, že je tato dohoda později ukončena. Mondelez a jejich pověřené firmy budou moci volně kopírovat, předkládat, šířit, zahrnovat a jinak používat data, která odevzdáte na jakékoliv a všechny komerční nebo nekomerční účely, a to bez jakýchkoliv závazků týkajících se kompenzace vůči vám nebo jiným za tato data.

Prohlášení

Společnost Mondelez neposkytuje žádné záruky ani zajištění týkající se přesnosti nebo kompletnosti obsahu těchto stránek. Tyto stránky a materiály, informace, služby a výrobky na těchto stránkách, včetně textů, grafiky a odkazů, jsou poskytnuty „tak, jak jsou“, bez jakékoliv zodpovědnosti za chyby a bez jakýchkoliv záruk, ať už výslovně vyjádřených nebo implicitních či domnělých. Společnost Mondelez potvrzuje všechny zákonem stanovené záruky, ať už výslovně zákonem vyjádřené nebo implicitní či předpokládané, zahrnující, ne však výlučně, záruky neporušování zákona a zákonných záruk souvisejících s obchodním jednáním nebo plněním závazků. Mondelez neposkytuje žádné záruky týkající se použití materiálů na těchto stránkách, s ohledem na jejich kompletnost, správnost, přesnost, adekvátnost, použitelnost, aktuálnost, spolehlivost nebo jiné záruky. Kromě výše uvedeného, vy (ne však Mondelez) přijímáte všechny náklady za jakoukoliv nevyhnutelnou údržbu, úpravy nebo opravy. Toto vyhlášení nemá vliv na vaše zákonná práva týkající se nákupu výrobku.

Omezení zodpovědnosti

Společnost Mondelez nebude v žádném případě zodpovědná za jakékoliv přímé, nepřímé, sankční, náhodné, penalizované nebo následné škody, nebo v jakékoliv jiné souvislosti, ani v případě, že by byla společnost Mondelez dopředu upozorněna na možnost vzniku takových škod, ať už při jednání podle smluvního vztahu, nedbalosti nebo v jakékoliv jiné souvislosti, vznikající z nebo ve spojitosti s použitím, nemožnosti použití nebo vykonávání informací, služeb, výrobků a materiálů, které jsou dostupné na těchto stránkách. Tato omezení platí bez ohledu na to, že se tím poruší základní účel takto limitovaného nápravného opatření. Aby se zabránilo jakýmkoliv pochybnostem, žádná z těchto uvedených informací neomezuje zodpovědnost společnosti Mondelez za osobní zranění způsobené nedbalostí.

Odškodnění

Souhlasíte, že odškodníte, budete bránit a udržovat bezúhonnost společnosti Mondelez, jejích pracovníků, managementu, zaměstnanců, zástupců, držitelů licence a dodavatelů před jakýmikoliv ztrátami, výdaji, škodami a náklady, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení a soudních poplatků, které vzniknou na základě jakéhokoliv porušení těchto podmínek nebo na základě jakékoliv aktivity spojené s vašim internetových účtem (včetně nedbalého nebo úmyslného škodlivého konání), způsobeném vámi nebo jakoukoliv jinou osobou přistupující na tyto stránky s použitím vašeho internetového účtu.

Zabezpečení

Prostřednictvím těchto stránek neposkytujeme rady na investice, a materiály na stránkách nesmí být považované za nabídku k prodeji nebo navázání k nabídce na koupi jakýchkoliv cenných papírů společnosti Mondelez nebo jejích dceřiných společností. Pokud se rozhodnete použít jakýkoliv materiál dostupný na těchto stránkách při rozhodování, zda koupit nebo prodat cenné papíry společnosti Mondelez nebo jejích dceřiných společností, buďte sim prosím, vědomi, že materiál na těchto stránkách odráží jen výkonnost v minulosti a historické informace, a také údaje nejsou nevyhnutelně ukazatelem výkonosti v budoucnosti.

Odkazy na další internetové stránky

Na těchto stránkách mohou být umísťovány odkazy na jiné webové stránky. Společnost Mondelez nekontroluje tyto stránky a váš přístup na ně je výhradně na vaše riziko. Mondelez nijak neschvaluje žádné výrobky nebo informace uvedení na stránkách, které můžete prostřednictvím těchto stránek navštívit. Zkontrolujte si adresu URL uvedenou ve vašem internetovém prohlížeči, abyste zjistili, zda se stále nacházíte na stránkách Mondelez nebo na jiné internetové stránce.

Jurisdikce

Společnost Mondelez řídí a provozuje tyto stránky z České republiky. Tyto stránky jsou určeny jen pro Českou republiku a společnost Mondelez žádným způsobem nezaručuje, že materiály na těchto stránkách jsou vhodné pro použití mimo Českou republiku. Pokud používáte stránky z místa nacházejícího se mimo Českou republiku, jste výhradně odpovědni za dodržování jakýchkoliv místních platných zákonů. Nesmíte používat ani exportovat materiály na těchto webových stránkách způsobem, který by porušoval exportní zákony a předpisy České republiky. Jakýkoliv právní nárok týkající se webových stránek nebo vašeho použití těchto stránek se musí řídit zákony České republiky bez ohledu na konflikt zákonných ustanovení, a vy souhlasíte s tím, že tato jurisdikce a soudní příslušnost v jakýchkoliv právních úkonech přímo nebo nepřímo vznikajících nebo se týkajících těchto stránek bude k soudům nacházejících se v České republice.

Změny těchto internetových stránek a těchto Smluvních podmínek

Poskytnutím materiálů na těchto stránkách společnost Mondelez nezaručuje, že tyto materiály vám zůstanou k dispozici. Společnost Mondelez je oprávněna kdykoliv ukončit jakoukoliv část těchto stránek bez toho, aby vás upozornila. Mondelez si také vyhrazuje právo na změnu smluvních podmínek a oznámení, podle kterých jsou tyto stránky poskytované, a vaše používání těchto stránek po jakýchkoliv těchto změnách bude považované za souhlas s takto upravenými Smluvními podmínkami. Souhlasíte s tím, že budete pravidelně kontrolovat tyto Podmínky použití, abyste ověřili, že nedošlo k jejich změně.

Ukončení platnosti smlouvy

Tato smlouva je platná do jejího ukončení kteroukoliv stranou. Tuto smlouvu můžete kdykoliv ukončit zničením všech materiálů získaných z těchto stránek spolu s veškerou související dokumentací a všemi kopiemi a instalacemi. Společnost Mondelez může tuto smlouvu kdykoliv ukončit i bez předchozího upozornění, pokud, podle jejího výhradního posouzení, porušíte jakkoliv podmínky této smlouvy. Při ukončení musíte zničit všechny materiály.

Různá ustanovení

Pokud je jakékoliv ustanovení této smlouvy nezákonné, neplatné, bez účinku nebo právně neúčinné,
zbývající ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti. Tohle je celé znění dohody mezi vámi a společností Mondelez týkající se všech aspektů vašeho použití těchto stránek.