PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ AKCE ”FIGARO SOUTĚŽ O KUCHYŇSKÉHO ROBOTA ETA”

Pořadatel soutěže:

Mondelez Europe Services GmbH, se sídlem 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švýcarská konfederace, ve věci odštěpného závodu Mondelez Europe Services GmbH – odštěpný závod Česká republika, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČO: 014 35 485, zapsaného v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76056.

Organizátor

Peppermint digital s.r.o., Pernerova 635/57, Praha 8, 186 00 Praha 1, IČ: 28525001, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147928 (dále jen 'organizátor').

1/9 Doba trvání soutěže

Soutěžní akce s názvem 'Figaro soutěž o kuchyňského robota ETA' (dále také jen 'soutěž') bude realizována v termínu 1. 11. 2021 do 30. 11. 2021 (dále též jen jako 'doba trvání soutěže') na území České republiky.

2/9 Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 18 let (dále také jen 'soutěžící' nebo 'účastník'), která v době trvání soutěže navštíví internetovou adresu www.figaro.cz, splní všechny ostatní podmínky pro účast v soutěži podle těchto pravidel a zapojí se aktivně do soutěže podle těchto pravidel.

Účastníkem soutěže a její výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu ustanovení § 22 z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

3/9 Mechanika

Soutěže se lze zúčastnit nákupem jakéhokoli výrobku Figaro od společnosti Mondelēz v jakékoli prodejně na území České republiky, která vydává platný daňový doklad.

Soutěž probíhá jako 1 soutěžní kolo, které začíná 1. 11. 2021 00:00 a končí 30. 11. 2021 v 23:59

Soutěžícím se stává osoba, která splňuje výše uvedená kritéria a v době trvání soutěže na webových stránkách www.figaro.cz vyplní všechny stanovené údaje, čímž se zaregistruje do soutěže (dále také jen 'registrace'). Soutěžící musí uvést v rámci registrace jméno, příjmení, email, telefonní kontakt. Dále musí soutěžící nahrát fotografii (scan) soutěžního pokladního bloku podle bodu 4 těchto pravidel a vyplnit BKP kód (či jiný unikátní kód ze soutěžní účtenky) shodný se soutěžní účtenkou. V případě, že soutěžící neuvede registrační údaje v požadovaném rozsahu nebo nenahraje fotografii (scan) soutěžního pokladního bloku podle bodu 4 těchto pravidel, nemůže se zúčastnit soutěže a bude bez jakékoliv náhrady ze soutěže vyřazen.

Po skončení soutěže bude ze všech registrovaných soutěžních pokladních bloků vylosovaných 10 (deset) soutěžních pokladních bloků, jejichž majitelé (tj soutěžící, kteří vylosované soutěžní účtenky registrovali) se stávají výherci, přičemž soutěžící vyhrávají 1 ks kuchyňského robota ETA Gratus Storia červený. Výherce má nárok pouze na 1ks výhry za celou dobu trvání soutěže. V případě opakované výhry bude provedeno opakované losování za účelem vylosování nového výherce pro danou výhru.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny, resp. z ní budou vyloučeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra propadá bez náhrady pořadateli. Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo vyloučit ze soutěže účastníky nebo neudělit výhry (výhry v takovém případě propadnou bez náhrady pořadateli) zejména takovým účastníkům, kteří se dopustí porušení pravidel této soutěže nebo podvodného, ​​nekalého či nečestného jednání, či účastníkům, kteří poruší příslušné právní předpisy, dobré mravy či fair-play či dobré jméno pořadatele nebo organizátora, a to i prostřednictvím třetích osob, a to i v případě, že vznikne i jen důvodné podezření na takové jednání nebo pochybnosti o čestném způsobu získání soutěžních pokladních bloků ze strany soutěžících.

4/9 Soutěžní účtenka

Účastník soutěže zakoupí v době trvání soutěže v jakékoliv prodejně na území České republiky soutěžní výrobek zn. Figaro a uschová si soutěžní účtenku pro případ výhry a na případné následné ověření (datum nákupu je akceptován od 1. 11. 2021 do 30. 11. 2021), následně vyfotí nebo naskenuje soutěžní účtenku, na které bude zřetelně viditelná část s nákupem soutěžního výrobku zn. Figaro a číslem BKP kódu či číslem soutěžní účtenky s datem nákupu, vstoupí na stránku podle bodu 2 těchto pravidel, zaregistruje se a nahraje soutěžní fotografii (scan) soutěžní účtenky.

Fotografie soutěžníúčtenky musí být ve formátu: jpeg, png nebo jpg. Na fotografii (scanu) soutěžní účtenky musí být jasně vidět datum nákupu soutěžního výrobku Figaro. Fotografie (scan) musí být čitelná (ý). Každá nahraná fotografie (scan) soutěžního pokladního bloku musí být originál a zhotovena daným soutěžícím. Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo vyřadit ze systému fotografie (scany) soutěžních pokladních bloků, které budou do systému vloženy opakovaně, a to buď stejným, nebo jiným soutěžícím, nebo budou elektronicky či jinak upravené. Jakékoliv fotografie (scany) soutěžních pokladních bloků, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky, nebudou do soutěže zařazeny, resp. budou vyřazeny a vymazány.

5/9 Výhry

10x kuchyňský robot ETA Gratus Storio červený.

Výhra je určena pouze pro osobní účely.

6/9 Výherci

Výherce bude o své výhře informován prostřednictvím e-mailu po ukončení soutěže. Následně po výhře bude výherce kontaktován prostřednictvím emailu na poskytnutí korespondenční adresy pro zaslání výhry. Výhercům bude výhra odeslána do 31. 12. 2021.

Výhry nelze vyměnit za peněžní ani jiné plnění nebo namísto výhry není možné požadovat vydání jiné výhry než té, která je určena pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry.

7/9 Další podmínky týkající se výher

Nepřevzatá výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, kterou nebylo možné předat výherci do 31. 12. 2021, a to z důvodů na straně výherce.

Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher, za vady výher a neodpovídají za jakoukoli újmu, která případně výherci nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry. Výhry nelze reklamovat u pořadatele ani u organizátora.

Pořadatel ani organizátor neodpovídají za nedoručené oznámení o výhře, ani za doručení těchto sdělení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodu nefunkčnosti elektronické pošty nebo jiných důvodů mimo jeho kontrolu.

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je pouze ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

8/9 Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

V rámci vyplnění registračního formuláře k soutěži bude každý soutěžící požádán o vyjádření souhlasu s pravidly a se zpracováním osobních údajů v rozsahu registračního formuláře, tedy jména a příjmení, e-mailu a úplné doručovací adresy (ulice, číslo popisné, obec, poštovní směrovací číslo) včetně fotografie (scan) soutěžního pokladního bloku. V případě výhry soutěžící na výzvu pořadatele nebo organizátora poskytne navíc telefonní kontakt. Uvedené osobní údaje budou použity pro účely organizování a vyhodnocení soutěže, včetně, nikoliv však výlučně, identifikaci soutěžících v soutěži, zařazení do databáze soutěžících v soutěži, předání výher výhercům či ověření dodržování pravidel soutěže.

Osobní údaje soutěžících mohou být bez souhlasu soutěžících zpracovávané pro účely oprávněných zájmů pořadatele zejména za účelem, případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s uspořádáním soutěže.

Poskytnutí osobních údajů pro účely organizování soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro uspořádání a organizování soutěže, zejména zaslání výher v této soutěži či na kontrolu dodržování pravidel soutěže, protože pro pořádání soutěže je nezbytné, aby soutěžící poskytli a souhlasili se zpracováním jejich osobních údajů v požadovaném rozsahu. Pokud výherce nesouhlasí s poskytnutím a / nebo se zpracováním poskytnutých osobních údajů, resp. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů odvolá a případně požaduje jejich vymazání, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži včetně ztráty nároku na výhru. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů (odvolání souhlasu) je možné oznámit následujícím způsobem: emailem na hello@peppermint.cz. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zpracování osobních údajů na základě jiných právních titulů, zejména pro účely oprávněných zájmů pořadatele soutěže, zejména pro účely případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s uspořádáním této soutěže.

Doba zpracování je doba trvání soutěže a dále po dobu do předání všech výher výhercům, resp. propadnutí výher pořadateli. Po dobu delší může pořadatel zpracovávat osobní údaje pouze, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem pořadatele, zejména pro účely případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s uspořádáním této soutěže.

Provozovatelem údajů poskytnutých soutěžícím je pořadatel této soutěže (dále jen 'Provozovatel'). Údaje poskytnuté soutěžícími mohou kromě pořadatele zpracovávat jako zpracovatelé organizace provádějící pořadatelem soutěže, a to podle jeho pokynů a za stejným účelem jako pořadatel, zejména organizátor soutěže, kurýrní společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

Práva soutěžícího je možné uplatnit na kontaktu hello@peppermint.cz. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, ke kterému může soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.

Soutěžící má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů v soutěži:
- právo získat potvrzení od Provozovatele o zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby, kdy má právo požadovat od Provozovatele přístup k těmto osobním údajům a informacím o účelu zpracování osobních údajů, kategorií zpracovávaných osobních údajů, identifikaci nebo o kategorii příjemců, jimž byly / mají být osobní údaje poskytnuté, době uchovávání osobních údajů, právě požadovat od Provozovatele opravu osobních údajů / vymazání nebo omezení zpracování, právě namítat proti takovému zpracování, právu podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů, zdroji osobních údajů ao existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování.
- právo na opravu svých osobních údajů, přičemž s ohledem na účel zpracování osobních údajů má rovněž právo i na doplnění neúplných osobních údajů.
- právo na omezení zpracování osobních údajů v případech, kdy soutěžící namítá správnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Provozovatel mohl správnost osobních údajů ověřit, dále v případě, kdy zpracování osobních údajů je nezákonné a soutěžící namítá vymazání osobních údajů a žádá namísto toho omezení jejich použití, nebo v případě, že Provozovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale soutěžící je požaduje pro uplatnění právního nároku nebo pokud soutěžící vznesl námitku proti zpracování, a to až do ověření, zda oprávněné důvody Provozovatele převažují nad oprávněnými důvody soutěžícího.
- právo na vymazání osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány, nebo v případě, že soutěžící odvolá svůj souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí a neexistuje žádný další právní základ pro zpracování osobních údajů, nebo v případě, že soutěžící namítá zpracování osobních údajů, které je prováděno na základě oprávněného zájmu Provozovatele nebo za účelem splnění úkolu Provozovatele ve veřejném zájmu nebo na účel přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování, nebo v případě, že osobní údaje byly zpracovány nezákonně, resp. pokud osobní údaje musí být vymazány na splnění právní povinnosti Provozovatele.
- právo na přenositelnost údajů spočívajícím v právě soutěžícího získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu av právě přenést tyto osobní údaje dalšímu provozovateli, pokud je to technicky možné a pokud osobní údaje se zpracovávají na základě souhlasu nebo je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je soutěžící, a pokud zpracování osobních údajů se provádí automatizovanými prostředky.

Vzhledem k tomu, že poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se jí zúčastnit, platí, že pokud soutěžící požádá o přenesení a vymazání poskytnutých údajů, bude to mít za následek ukončení účasti účastníka v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Soutěžící má právo vznášet námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu pořadatele v souvislosti s uspořádáním této soutěže. Soutěžící nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se ho obdobně významně dotýkalo.

Soutěžící má právo kdykoliv namítat z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování údajů, které se jí týká, které je prováděno na základě právního základu, kterým je oprávněný zájem Provozovatele včetně zpochybnění profilování založeného na uvedených ustanoveních.

Pořadatel tímto informuje účastníky soutěže, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně k usnadnění jejich technického chodu. Zprávu nebo odmítnutí cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů. Pravidla používání souborů cookies jsou zveřejněny a soutěžícím zpřístupňované na stránce www.figaro.cz umístěné na dolní části webové stránky.

Vyplněním a odesláním registrace a souhlasem s podmínkami a pravidly soutěže, stejně tak jako souhlasem se zpracováním osobních údajů, soutěžící bere na vědomí a souhlasí s podmínkami a ustanoveními těchto soutěžních pravidel.

Pokud soutěžící nepřijme pravidla soutěže, nemůže se soutěže zúčastnit.

9/9 Další důležité podmínky soutěže

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí soutěže mohou být autorská díla soutěžících, uděluje soutěžící pořadateli, jakož i organizátorovi bezúplatně, věcně, územně a časově neomezené právo na jakékoliv použití díla včetně jeho úprav v souvislosti se soutěží. Soutěžící prohlašuje, že fotografie, které nahrál jsou bez právních vad.

Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než na ty, které jsou uvedeny v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže, soutěž přerušit, předčasně ukončit nebo bez náhrady zrušit.

Pravidla mohou být ve zkrácené verzi na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná a mající přednost. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu trvání soutěže nepřetržitě k dispozici na www.figaro.cz.

Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoliv kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu podle svého výlučného uvážení spor posoudit a s konečnou platností o něm rozhodnout, stejně jako rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené.

V Praze dne 1. 11. 2021