Vyhlášení a pravidla spotřebitelské soutěže

„ČOKOLEDEN S FIGAREM“

Smyslem tohoto vyhlášení (dále jen „Podmínky“), je úprava pravidel spotřebitelské soutěže „Čokoleden s Figarem“ (dále jen „soutěž“). Tyto Podmínky jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu k soutěžícím. Výňatky z těchto Podmínek uvedené na reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou závaznými pravidly této soutěže.

1. VYHLAŠOVATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE A SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Vyhlašovatelem soutěže je společnost Mondelez Europe Services GmbH, se sídlem 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švýcarská konfederace, registrační číslo: CHE-114.352.032, zapsána v obchodním rejstříku pro kanton Curych, ve věci odštěpného závodu Mondelez Europe Services GmbH – odštěpný závod Česká republika, IČO: 01435485, spisová značka A 76056 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Praha 8 – Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 (dále jen „vyhlašovatel“ a „Správce“).
 • Organizátorem je společnost Konektor Social, s.r.o., IČO 01698567, spisová značka C 210452 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Praha 2, Karlovo náměstí 17, Budova D, PSČ 12000 (dále jen „Organizátor“).
 • Správcem osobních údajů je Vyhlašovatel.

2. TRVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SOUTĚŽE

 • Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021 (dále jen jako „doba trvání soutěže“).
 • Přijímání online registrací na www.figaro.cz s kontaktními údaji a údaji na daňovém dokladu, nebo dokladu o prodeji (dále „pokladní doklad“) končí 31. 1. 2021 ve 23:59 hod.

3. VÝHRY / CENY V SOUTĚŽI

 • Hlavními výhrami jsou:
  • 10 000 Kč
  • Balíček produktů Figaro
 • Jeden soutěžící se může zapojit formou registrace na www.figaro.cz s údaji uvedenými na pokladních dokladech.
 • Výrobky zařazenými do soutěže se rozumějí libovolné produkty značky Figaro (dále též „soutěžní výrobek“ nebo „soutěžní výrobky“).
 • Zakoupení jakéhokoliv soutěžního výrobku nebo více soutěžních výrobků v rámci jednoho soutěžního nákupu v době trvání soutěže opravňuje spotřebitele k účasti v soutěži za podmínek ustanovených těmito Podmínkami. Opakovaná účast v soutěži je možná jen při dalšího nákupu a vložením údajů z dalšího pokladního dokladu.

4. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE

 • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice mimo osob dle článku IV. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“).
 • Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci Vyhlašovatele a Organizátora a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Soutěžící se může zúčastnit soutěže, pokud zakoupí kdekoliv na území České republiky v jednom nákupu v době trvání soutěže jeden nebo více jakýchkoliv soutěžních výrobků, tj. libovolných produktů Figaro (v těchto Podmínkách též jako „soutěžní nákup“), zaregistruje se na www.figaro.cz, kde vypíše vlastní kontaktní údaje, a to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a uvede také BKP kód a datum z pokladního dokladu o nákupu soutěžního výrobku a zároveň si doklad o tomto nákupu uschová.
 • Každý soutěžní nákup opravňuje soutěžícího k jedné online registraci na www.figaro.cz (tj. za nákup soutěžního výrobku/soutěžních výrobků může oprávněný účastník provést jednu online registraci). V případě opakované účasti musí soutěžící poslat nové údaje o dalším soutěžním nákupu, tj. zakoupit další soutěžní výrobek/výrobky.

5. ZÍSKÁNÍ VÝHRY V SOUTĚŽI

 • Vyhlašovatel a organizátor si vyhrazují právo kontroly a posouzení platnosti uplatněného pokladního dokladu. Soutěžící je povinen na vyžádání vyhlašovatele a/nebo organizátora soutěže předložit originální pokladní doklad k soutěžnímu nákupu. Podmínkou získání výhry vybraným účastníkům soutěže je skutečnost, že se údaje na pokladním dokladu shodují s údaji uvedenými v online formuláři (online registraci).
 • Výběr výherců se uskuteční vždy ze všech platných a v souladu s těmito pravidly do té doby provedených soutěžních online registrací, a to konkrétně:
 • V termínu 1. 1. 2021 – 31. 1. 2021 vždy jednou týdně:
  • 3x výherci 10 000 Kč
  • 3x výherci balíčku produktů Figaro, který se skládá z:
   • 1x bonboniéra Figaro Tatiana Originál
   • 1x bonboniéra Figaro Tatiana Hořká
   • 1x bonboniéra Figaro Symfonia Mléčná
   • 2x čokoláda Figaro Hořká
   • 2x čokoláda Figaro Na vaření
   • 2x čokoláda Figaro Hořká Višně
   • 1x čokoláda Figaro Extra Hořká 65%
   • 1x čokoláda Figaro Hořká s pomerančovou příchutí
 • Výběr uskuteční a zápis o jeho průběhu zaznamená trojčlenná výběrová komise jmenovaná organizátorem.
 • O výhře bude soutěžící vyrozuměn prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu uvedenou při online registraci. Pokud výherce nezareaguje ani na třikrát zaslanou zprávu o výhře do sedmi dní od odeslání třetí zprávy, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá vyhlašovateli soutěže.
 • Výhry budou výhercům doručeny formou převodu mezi bankovními účty, v případě balíčku formou poštovní zásilky nebo kurýrní službou na adresu uvedenou při další komunikaci s organizátorem.

6. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • Žádný z výherců nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního či jiného plnění.
 • Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla soutěže, soutěž změnit či zrušit, a to bez udání důvodu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu v odpovídající hodnotě a měnit podmínky doručení výher například, nikoliv však výlučně, v případě, že mu nebudou výhry poskytnuty od dodavatelů tak, aby mohly být výhercům dodány v souladu s těmito pravidly.
 • Vyhlašovatel a organizátor odpovídají pouze za včasné předání zásilky s výhrou k přepravě a nezodpovídají za nedoručení, případně zpoždění doručení výhry v případě změny korespondenční adresy výherce, pokud mu tato změna nebyla soutěžícím před odesláním výhry oznámena e-mailem na adresu info@konektorsocial.cz. Organizátor ani vyhlašovatel zároveň nezodpovídají za nedoručení, případně zpoždění doručení výhry z jakýchkoliv jiných důvodů na straně výherce. Organizátor ani vyhlašovatel dále nezodpovídá za opožděné doručení výhry nebo nedoručení výhry z důvodů na straně subjektu, jehož prostřednictvím budou výhry doručovány.
 • Výhry není možné reklamovat, ani měnit jejich typy či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Organizátor ani vyhlašovatel nenesou zodpovědnost za jakákoliv rizika, reklamace a závazky související s výhrou.
 • Vyhlašovatel a organizátor si vyhrazují právo vyloučit ze soutěže soutěžící při podezření z podvodného jednání nebo obcházení pravidel. O vyloučení soutěžícího rozhoduje vždy ve všech případech s konečnou platností vyhlašovatel soutěže.
 • Vyhlašovatel a organizátor soutěže je oprávněn kdykoliv kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži.
 • Vyhlašovatel v případě sporu posoudí a s konečnou platností rozhodne dle vlastního uvážení o jakékoliv otázce se soutěží spojenou, včetně, nikoliv však výlučně o jakémkoliv sporu v této soutěži.
 • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s Podmínkami soutěže.
 • Účastník při online registraci do soutěže bude požádán formou zaškrtnutí zvláštního políčka souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas není povinný, ale bez něj není možné se této spotřebitelské soutěže zúčastnit, neboť pro pořádání a průběh soutěže je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli své osobní údaje v požadovaném rozsahu.
 • Účastník může při registraci do soutěže vyslovit formou zaškrtnutí zvláštního políčka také souhlas se zasíláním obchodních informací elektronickými prostředky. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze kdykoliv odvolat bez vlivu na další účast v soutěži.

7. GDPR

 • Pro pořádání a průběh soutěže je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli své osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa a telefon (dále též jen „Údaje“), a to pro pořadatelské účely soutěže, zejména za účelem organizace a vyhodnocení soutěže, předání výher výhercům, ověření dodržování pravidel soutěže.
 • Správcem Údajů je vyhlašovatel. Organizátor je zpracovatelem Údajů.
 • Údaje budou zpracovány pro pořadatelské účely soutěže a nebudou zpracovány pro marketingové účely.
 • Údaje mohou být zpracovávány také pro účely oprávněných zájmů pořadatele, organizátora, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže, ověření dodržování pravidel soutěže.
 • Poskytnutí Údajů pro účely pořádání této soutěže je dobrovolné a založené na tom, že soutěžící se zpracováním Údajů souhlasí. Avšak poskytnutí Údajů pro účely pořádání této soutěže je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži, neboť pro pořádání soutěže a zaslání výhry je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli své Údaje v požadovaném rozsahu. Bez toho není možné se této soutěže účastnit. Pokud soutěžící nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých Údajů a případně požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru.
 • Pokud soutěžící nesouhlasí se zpracováním poskytnutých Údajů či má proti němu námitky, případně požaduje jejich výmaz, může tak učinit pomocí zprávy zaslané na adresu: poverenec@prkonektor.cz.
  Nesouhlas se zpracováním osobních údajů nebude mít vliv na zpracování osobních údajů poverenec@prkonektor.cz na základě jiných právních titulů, zejména pro účely oprávněných zájmů pořadatele a/nebo organizátora, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže či za účelem ověřování a vymáhání dodržování pravidel této soutěže.
 • Doba zpracování osobních údajů je doba trvání soutěže a dále po dobu do rozdání všech výher výhercům, resp. propadnutí výher pořadateli. Po dobu delší může pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem pořadatele, organizátora či ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.
 • Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé subjekty pověřené pořadatelem soutěže, a to dle jeho pokynů a za stejným účelem jako pořadatel, zejména organizátor, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.
 • Práva soutěžícího je možné uplatnit: na adrese PR. Konektor, Karlovo náměstí 288/17, Budova D. Praha 2 120 00 nebo na e-mailu poverenec@prkonektor.cz Na tomto e-mailu může soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy.
  Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho Údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.
 • Soutěžící má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící má právo na informace a přístup k Údajům a právo na opravu svých Údajů, blokování nesprávných Údajů. Soutěžící má právo na omezení zpracování Údajů v případech, kdy soutěžící popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby pořadatel mohl přesnost Údajů ověřit, dále v případě, kdy zpracování Údajů je protiprávní a soutěžící odmítá výmaz Údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo v případě, že pořadatel již Údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Soutěžící má právo na výmaz Údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo v případě že nesouhlasí se zpracováním Údajů a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo v případě, že Údajů byly zpracovány protiprávně, nebo v případě že Údajů musí být vymazány ke splnění právní povinnosti pořadatele. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost Údajů. Vzhledem k tomu, že poskytnutí Údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se jí účastnit, platí, že pokud soutěžící požádá o přenesení a výmaz poskytnutých údajů, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Soutěžící má právo vznášet námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu pořadatele a/nebo organizátora či ostatních soutěžících v souvislosti s pořádáním této soutěže. Soutěžící nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování.

Tyto Podmínky, včetně případných dodatků či změn, tj. aktuální a úplná pravidla soutěže, jsou účastníkům k dispozici na www.figaro.cz.

V Praze, dne 1. 1. 2021